Colofon / Disclaimer

Natuurlijk Montferland website wordt onderhouden door Business Media and Promotion ‘s Heerenberg

De door de redactie van Natuurlijk Montferland op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Natuurlijk Montferland of BMAP ‘s Heerenberg

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site  te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Natuurlijk Montferland site verkregen is. Natuurlijk Montferland garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via  Natuurlijk Montferland verkregen informatie. De informatie op de sites wordt regelmatig  aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright:

Natuurlijk Montferland behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site Natuurlijk  Montferland mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Business Media and Promotion te ‘s Heerenberg Nederland (ook niet via een eigen netwerk).

Bedrijfsgegevens:

Business Media and Promotion

Achter de Kom 29 –  7041 RA ‘s Heerenberg

Telefoon: +31 (0)6 22 42 52 80

Email: info@bmap.nl

Website: www.bmap.nl

————————————————————————————————————–

Redactie gegevens Natuurlijk Montferland:

Adres: Achter de Kom 29 –  7041 RA ‘s Heerenberg

Telefoon: +31 (0)6 22 42 52 80

email redactie en advertenties : redactie@natuurlijk-montferland.nl

Redacteur en fotografie: Henk Westerdaal

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.